روش معیار جامع یا همان روش LP-Metric یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره است و به منظور تصمیم گیری […]