همان گونه که از معنای لغوی این اصطلاح نمایان است، کمالگرایی یک خصوصیت در افراد است که همواره آن ها […]