ویژگی های یک فرضیه ی خوب در پژوهش های علمی  اساسا به طریق زیر عمل می کنیم :نخست ،مسئله ای […]