یکی از اصلی ترین چالش های مربوط به استفاده از تحلیل پوششی داده ها، تفکیک پذیری این مدل برای واحدهای […]