تحلیل پوششی داده ها (DEA) یکی از بهترین ابزارهای موجود برای محاسبه کارایی در واحدهای تصمیم گیری (DMU) از جمله […]