تحلیل خاکستری (Grey Analysis) یک مفهوم ریاضی است که کاربردهای زیادی در زمینه تصمیم گیری چندمعیاره دارد. اصلی ترین دلیل […]