پروژه به معنای تلاش برای دستیابی به یک محصول و یا ارائه برخی خدمات مشخص می باشد و از یک […]