۳
(۲)

در پژوهش های همبستگی که شما به عنوان پژوهشگر به دنبال محاسبه همبستگی میان متغیرها هستید، باید با استفاده از اصول مشخص بتوانید حجم نمونه را محاسبه کنید. به دلیل رایج بودن و امکان استفاده از جدول مورگان، تعیین حجم نمونه در پژوهش های همبستگی یکی از راحت ترین روش ها محسوب می شود. در این مقاله در مورد برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی بحث کرده ایم.

بیشتر بخوانید: حجم نمونه در تحلیل مسیر

در این مقاله، برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی را در سه مرحله به صورت کامل به شما معرفی می کنیم. اما ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که مقدار همبستگی با توجه به نوع داده ها از روش های مختلفی محاسبه می شود. در ادامه بعد از معرفی انواع روش های محاسبه ضریب همبستگی، به گام های برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی اشاره می کنیم.

روش های محاسبه ضریب همبستگی

  1. همبستگی پیرسون

زمانی که داده ها دارای مقیاس فاصله ای باشند برای محاسبه ضریب همبستگی میان آن ها از روش رایج پیرسون استفاده می کنیم.

  1. همبستگی اسپیرمن

زمانی که داده ها از نوع رتبه ای باشند، بدون شک نمی توان از روش پیرسون استفاده کرد و باید از روش همبستگی رتبه ای اسپیرمن که یک روش ناپارامتری است استفاده نماییم.

مراحل برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی

به طور کلی در این مقاله برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی را به سه مرحله به شرح زیر تقسیم بندی کرده ایم:

۱- تعیین کردن نوع همبستگی

اولین مرحله برای برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی این است که با توجه به نوع داده ها، نوع همبستگی را تعیین کنید. این همبستگی می تواند از نوع پیرسون یا اسپیرمن باشد.

۲- تخمین اولیه مقدار همبستگی

در این مرحله پس از این که نوع همبستگی (اسپیرمن یا پیرسون) را تعیین کردید، حال نوبت به آن رسیده است تا با استفاده از مطالعات گذشته و یا از طریق انجام یک مطالعه اولیه و مقدماتی، یک مقدار اولیه را برای همبستگی تعیین کنید.

۳- برآورد حجم نمونه

بعد از این که نوع همبستگی را مشخص و مقدار آن را با استفاده از مطالعات گذشته یا انجام مطالعه اولیه تعیین کردید، حال نوبت به آن رسیده است تا با استفاده از جداول آماری حجم نمونه را برآورد کنید. استفاده از این جداول بسیار ساده است و تنها با در دست داشتن یک ضریب همبستگی مورد انتظار، یک سطح اطمینان و یک درجه آزادی حجم نمونه قابل برآورد است.

یکی از رایج ترین جداولی که در پژوهش های همبستگی برای تعیین حجم نمونه از آن استفاده می شود جدول مورگان است. در این جدول می توانید با در دست داشتن حجم جامعه، حجم نمونه را برآورد نمایید. برآورد حجم نمونه در پژوهش های همبستگی بدون در نظر گرفتن سطح اطمینان و خطای نمونه گیری کار اشتباهی می باشد زیرا درصد اشتباه شما را افزایش خواهد داد که این مورد نیز منجر به افزایش خطای مطالعه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: حجم نمونه در پژوهش علی مقایسه ای

میانگین امتیاز ۳ / ۵. تعداد امتیازها: ۲

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می‌دهید